کلیدواژه‌ها = خسارت
شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 269-290

10.22066/cilamag.2019.35085

آیت مولائی؛ حسن لطفی


بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 119-149

10.22066/cilamag.2017.27966

محمود باقری؛ صدیقه فهیمی


فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 61-90

10.22066/cilamag.2015.15748

مهراب داراب‌پور؛ سعید سلطانی احمدآباد