کلیدواژه‌ها = رویه‌قضایی
مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، مهر 1398، صفحه 133-163

10.22066/cilamag.2019.78316.1428

محمد ویسی چمه؛ ستار عزیزی


ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 329-364

10.22066/cilamag.2018.31692

زهرا محمودی کردی