کلیدواژه‌ها = رویه‌قضایی بین‌المللی
جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات

دوره 40، شماره 72 ( زمستان)، اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.710236

محمود حجار؛ سید قاسم زمانی


تأملی دوباره بر اصل رضایی‌بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، دی 1395، صفحه 9-30

10.22066/cilamag.2016.23521

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان