بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، خرداد 1383، صفحه 5-73

10.22066/cilamag.2004.18022

گودرز افتخار جهرمی؛ مرتضی شهبازی نیا


معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت

دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، خرداد 1382، صفحه 5-44

10.22066/cilamag.2003.18065

سید محمد قاری سید فاطمی


بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، یک نگاه

دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، آذر 1377، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1998.18159

محسن محبی


تنوع قواعد حل تعارض

دوره 15، شماره 21، بهمن 1376، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1998.18175

فرهاد خمامی‌زاده


چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل

دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، آذر 1369، صفحه 5-50

10.22066/cilamag.1990.18341

بهروز اخلاقی


تعیین تابعیّت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، خرداد 1369، صفحه 5-38

10.22066/cilamag.1990.18348

نجادعلی الماسی


مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد

دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، خرداد 1368، صفحه 5-27

10.22066/cilamag.1989.18380

مهرداد سیدی


مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل

دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، خرداد 1366، صفحه 5-89

10.22066/cilamag.1987.18402

مسعود طارم سری؛ بهرام مستقیمی نسرین مصفا زیرنظر دکتر جمشید ممتاز


منابع حقوقی بیع تجاری بین‌المللی

دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، آذر 1365، صفحه 5-54

10.22066/cilamag.1986.18406

ربیعا اسکینی


صور گوناگون سلطة بین‌المللی (تأسیسات حقوقی بین‌المللی نابرابر)

دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، شهریور 1365، صفحه 5-72

10.22066/cilamag.1986.18423

عبدالرحیم ذاکر حسین


حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

دوره 5، شماره 5 (بهار)، اردیبهشت 1365، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1986.18424

اول لندو؛ محسن محبی