دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

نقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

محمد علی شریفی کیا؛ غلامعلی قاسمی


نهادسازی داخلی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

محمد میثم نداف‌پور؛ سید محمد مهدی غمامی


حمایت از نهنگ‌ها در برابر آلودگی‌های صوتی به‌موجب حقوق بین‌الملل محیط زیست دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

سید علی حسینی آزاد


کارکرد معاهدات قانون ساز در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

مهدی حدادی


انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

رضا مقصودی؛ فیروز سکوتی


جایگاه قواعد ذیربط حقوق بین‌الملل در تفسیر معاهدات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

محمود حجار؛ سید قاسم زمانی