دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

علمی پژوهشی

نقض تعهد بر اثر تصویب قانون داخلی ناسازگار: تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برخی اموال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021675.2504

عبدالله عابدینی


بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تاکید بر رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021470.2500

علیرضا مشهدی زاده؛ امیرحسین قدرت نماشبسترى


مصونیت اموال دولت در حقوق بین‌الملل با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برخی اموال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021590.2501

میثم نوروزی؛ صابر حبیبی سوادکوهی؛ مهدی شایان مهر؛ سید علی طباطبایی نسب


رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به ایراد رعایت قاعده طی مراجع داخلی با تأکید بر قضیه بعضی اموال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22066/cilamag.2024.2023437.2516

احمد رضا توحیدی؛ فاطمه میراخورلی


منزلت دکترین پاکدستی در قضیه "بعضی دارایی های ایرانی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021478.2502

احسان شهسواری


بررسی نظرات انفرادی قضات دیوان در موضوع خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021502.2503

ستار عزیزی


مسؤولیت بین المللی دولت آمریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2022816.2515

زهره شفیعی؛ سید قاسم زمانی


نقطه نظر

رای 30 مارس 2023: بررسی تاثیر احتمالی آن بر رای آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22066/cilamag.2024.2024779.2527

هادی آذری


علمی پژوهشی

بررسی ماهیت و انواع فاعل معنوی در دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22066/cilamag.2024.2003229.2413

مهین سبحانی؛ افسانه قربانی درزی محله


شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت یمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22066/cilamag.2024.563658.2335

مریم حسین آبادی؛ سید قاسم زمانی


نحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22066/cilamag.2024.2008592.2427

حمیدرضا علومی یزدی؛ سپیده راضی