دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

علمی پژوهشی

مصونیت سازمان های بین المللی غیردولتی: عدم وفاق در رویه بین المللی و دکترین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

هاله حسینی اکبرنژاد


کاهش تهدیدات فضایی در پرتو حقوق نرم: مطالعه موردی قطعنامه 36/75 (2020) مجمع عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

الهام امین زاده؛ محمد مقدمی؛ رعنا مددی


تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

مهناز رشیدی؛ مصطفی فضائلی؛ زهرا ملکی راد


تعقیب مدیران شرکت‌های خارجی تجهیزکننده عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

هادی مراد پیری؛ مهدی پیری؛ بهمن ساعدی


تحریم خبرنگاران از منظر حقوق بین الملل ( مطالعه موردی تحریم علی رضوانی خبرنگار رسانه ملی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

زینب اصغری


امکان سنجی اعمال قواعد بازرگانی فراملی در داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

روشنک دارابی قاسمی؛ علی رضایی


International Arbitration Faced with the Challenge of Economic Sanctions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

مشکان مشکور