نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم‌گل، علیرضا ابعاد شهادت در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 193-214]
 • ابراهیم گل، ترجمة علیرضا استانداردها و آیین‌های جرح داوران [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 169-199]
 • اخوان خرازیان، مهناز تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 95-142]
 • السان، ترجمة مصطفی ‌ شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 169-191]
 • اولی‌سان، سایمن آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 103-127]
 • ایکس یانگ، گائو مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 243-322]

ب

 • بروین، محمد اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 47-62]
 • بناء نیاسری، ترجمة ماشاءاله مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 243-322]

پ

 • پی. بوکلی، راس مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 243-322]

ت

ج

 • جاویدزاده، حمیدرضا اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 215-241]

ح

 • حاتمی، مهدی بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 143-168]
 • حاجی‌زاده، محمود بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 143-168]

د

 • دلماس مارتی، میری دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش‌های حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 297-312]

ر

 • رشیدی‌نژاد، زینب موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 63-102]
 • رضایی، علی شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 169-191]
 • روی اِم. گوود، پروفسور عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 201-241]

ز

 • زرنشان، شهرام شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 57-94]
 • زمانی، سیدقاسم تأملی بر حکم دادگاه استیناف شهر لاهه (مورخ 9 می 2007) در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 313-326]
 • زواننبرگ، مارتین اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 215-241]

ص

 • صابر، محمد رضا مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 243-295]

ط

 • طهماسبی، جواد قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 11-45]

ع

 • عزیزی، ستار عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویة دادگاههای ویژه بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 9-34]
 • علومی یزدی، ترجمة حمیدرضا عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 201-241]

ق

 • قاسمی، ترجمة دکتر علی آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 103-127]

ک

 • کچ، کریستوفر استانداردها و آیین‌های جرح داوران [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 169-199]
 • کرد علیوند، روح‌الدین دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش‌های حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 297-312]
 • کیهانلو، فاطمه مفهوم «آزار» منتهی به پناهندگی در رویة قضائی کشورهای پناهنده‌پذیر [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 35-56]

م

ن

 • نواب دانشمند، فریبا بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 129-167]