نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم گل، ترجمه: علیرضا حقوق بشر و تروریسم [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 131-155]
 • ابراهیم گل، علیرضا دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 267-304]
 • امیدی، علی قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 225-250]
 • ای. هیل، جِنیفر آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین‌الملل: خلأها و گریزهای ذاتیِ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع‌به بیع بین‌المللی کالا [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 347-394]

ب

 • بناء نیاسری، ترجمه: ماشاءالله ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 305-345]
 • بنانیاسری، ترجمه: ماشاء‌الله روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک آیا جایگزین‌های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 157-210]

پ

 • پنژل، ایزابل ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموال‌شان [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 431-436]
 • پی. بوکلی، روس ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 305-345]

ت

 • تاورنیه، پروفسور پل مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده امریکا [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 251-265]
 • تی. لاریا، ایمانوئل روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک آیا جایگزین‌های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 157-210]

ج

 • جانستون، ایان دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 267-304]
 • جعفری، مجتبی قربانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیان [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 33-56]

ح

 • حبیب زاده، مترجمان: توکل قربانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیان [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 33-56]

خ

 • خزاعی، ترجمه و تلخیص حسین ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموال‌شان [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 431-436]
 • خزاعی، حسین مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین‌المللی در مقابل آرای داوری(تفسیر یک رأی داوری ) [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 9-32]

ز

 • زمانی، سیّدقاسم‌ موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 71-87]

ژ

 • ژیانگ، ژائو ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 305-345]

ع

 • عابدی، محمدتقی «صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری» (تحلیلی بر یک رأی صادره در مسئلة صلاحیت) [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 89-146]

ف

 • فضائلی، مصطفی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 57-110]
 • فلاحیان، همایون پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین‌المللی کیفری از بُعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 195-223]

ق

 • قاسمی، مترجم:علی دیوان بین‌المللی دادگستری:موضوعات منتخب دربارة مسئولیت دولت [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 111-129]
 • قاسمی، محسن سیر تحول حقوق مؤلف در جامعة بین‌المللی [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 147-193]

م

 • محبی، محسن رویه داوری‌ بین‌المللی دربارة غرامت (دعاوی نفتی) [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 9-70]

و

 • والین، لوک قربانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیان [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 33-56]
 • وحید، ترجمه دکتر هادی مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده امریکا [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 251-265]
 • و زینب کنعانی، ترجمه: مصطفی السان آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین‌الملل: خلأها و گریزهای ذاتیِ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع‌به بیع بین‌المللی کالا [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 347-394]

ه

 • هافمن، پل حقوق بشر و تروریسم [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 131-155]
 • هیگینز، خانم روزالین دیوان بین‌المللی دادگستری:موضوعات منتخب دربارة مسئولیت دولت [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 111-129]