نمایه نویسندگان

ا

 • استان، کارستن معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 221-257]

ب

 • برزنونی، محمدعلی اسلام، اصالت جنگ یا اصالت صلح؟ [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 73-157]

ج

 • جی. رِج ول، کاترین حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52)24 کمیته حقوق بشر [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 95-137]

ح

 • حبیب زاده، مترجم:توکل حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52)24 کمیته حقوق بشر [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 95-137]

خ

ر

 • رستم زاد، حسینقلی جامعه بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی erga omnes [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 9-71]

س

 • ساعد، نادر تأملی بر «اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 53-94]

ص

ط

ق

 • قاسمی، مترجم: علی دادگاه بین‌المللی حقوق دریا: یک ارزیابی [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 245-270]
 • قاسمی، محسن جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 139-220]

ل

 • لسانی، مترجم:‌ سیّد حسام الدین معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 221-257]

م

 • ماری دوپویی، پی یر قواعد بنیادین حقوق بین‌المللی کیفری و قواعد آمره (JUS COGENS) [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 231-244]
 • ممتاز، جمشید تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 159-188]
 • میرزا نژاد جویباری، اکبر ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار «بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران» [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 271-302]

ن

 • نیکبخت، حمیدرضا تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده) [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 7-51]
 • نیک نفس، مهدی مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت (از دیدگاه حقوق بین‌الملل) [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 189-230]

ه

 • هنجنی، مترجم: سیدعلی قواعد بنیادین حقوق بین‌المللی کیفری و قواعد آمره (JUS COGENS) [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 231-244]