نمایه نویسندگان

ا

 • اچ. جکسون، جان نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 149-241]

ب

 • برزنونی، محمدعلی آثار حقوقی جنگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 265-302]

پ

 • پارک، ویلیام «داوری در قراردادهای بانکی» [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 45-60]

ت

 • تاورنیه، پل قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 149-167]
 • تی.‌ کامینگا، منو اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 61-114]

خ

 • خمامی‌زاده، فرهاد مبارزه با پول‌شویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 5-28]

س

 • ساندوز، ایوس مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل: خطرات و فرصتها [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 331-382]
 • سلیمی، صادق جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 169-212]
 • سواری، مترجم: حسن مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل: خطرات و فرصتها [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 331-382]

ش

ط

 • طارق ریاض، احمدالقشیری قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 29-109]

غ

 • غریبی، ضرغام روشهای حل و فصل بین‌المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 111-148]

ق

ک

ل

 • لاگرگرن، گونار از این دادگاه به آن دادگاه «خاطرات یک داور بین‌المللی» [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 115-147]

م

 • محبی، شرح و ترجمه: دکتر محسن قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 29-109]
 • محبی، مترجم: دکتر محسن «داوری در قراردادهای بانکی» [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 45-60]
 • موسوی، سید فضل‌الله «آیا حاکمیت مشترک» شیوه‌ای مناسب برای تعیین حدود رودخانه‌های مرزی است؟ [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 243-263]
 • میرزا نژاد جویباری، اکبر فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980ـ وین) و حقوق ایران [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 285-330]
 • میرفخرایی، مترجم: محمدجواد قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 213-256]

ه

 • هبا شمس، ژوزف جی. نورتون و قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 213-256]