نمایه نویسندگان

ب

  • بایرز، مایکل دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 85-125]
  • براتی‌نیا، محمود «تأثیر حقوق اتحادیه اروپا در تکامل مفهوم رفع تبعیض بین کارگر زن و مرد بر حقوق کار بریتانیا» [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 147-160]
  • برزنونی، محمد علی آثار حقوقی اعلان جنگ در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 57-83]

د

  • دو مارفی ـ مانتآنو، آنیک چارچوب اجرایی موافقتنامة مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 223-254]

ص

  • صادقی مقدم، محمد حسن مطالعة تطبیقی «تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه‌حل حقوق ایران [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 161-222]
  • صوراسرافیل، محمود التباس معنای مزایا و مصونیت‌ها در حقوق بین‌الملل تأملی بر تعاریف و مفاهیم [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 255-274]

ق

م

ن

  • نوری، اسدالله نظریه عمل دولت در ایالات متحده امریکا و استثناء عهدنامه‌ای آن [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 57-83]