نمایه نویسندگان

ا

 • اردبیلی، محمدعلی کشتار جمعی [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 31-70]
 • اسکینی، ربیعا تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 147-206]

ب

 • برامز، بنگت حاکمیت در منابع طبیعی [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 211-224]
 • بروشه، آرون قانون حاکم و اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 167-236]

ج

 • جوینر، کریستوفر حملة امریکا به گرانادا:‌ پیامدها و وجاهت قانونی آن [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 225-266]

ح

د

 • درن، ایو داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 211-301]

س

 • سیدی، مهرداد مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 5-27]

ص

 • صفائی، سید حسین محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 71-92]

ع

 • عنایت، سیدحسین تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 21-225]

ک

 • کاظمی، علی اصغر مفهوم آتش بس، ترک مخاصمات و متارکة جنگ از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 121-146]
 • کریمی، اسدالله حملة امریکا به گرانادا:‌ پیامدها و وجاهت قانونی آن [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 225-266]

م

 • مؤمنی، فرامرز عقیم شدن قراردادهای تجاری با تأکید بر حقوق انگلیس [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 271-318]
 • محبی، ترجمه: محسن قانون حاکم و اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 167-236]
 • ممتاز، جمشید حمایت و توسعة محیط زیست دریائی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 5-30]
 • منصوریان، ناصرعلی یاد استاد [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 93-120]

ن

 • نصیری، مرتضی قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 301-358]

و

 • ویرالی، میشل یاد استاد [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 93-120]