نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، فرید نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین‌المللی [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ا

 • احمدی فرد، مرتضی نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین‌المللی [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ب

 • براتی، محمد تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]

ج

 • جلالی، محمود حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی چین ـ سیتک [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسن [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]

ح

 • حاتمی، مهدی نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین‌المللی [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

خ

 • خسروخاکپور، ایتاء دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه‌گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]

د

 • دادمهر، هادی روش‌شناسی به مثابه اعمال آموزه‌های مکتب‌محور بر موقعیت‌های عینی در حقوق بین‌الملل [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]

ر

 • رضازاده، حسین Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • رضوی فرد، بهزاد تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • رنجبر، علیرضا The Involvement of the United Nations System in Promulgation of International Arbitrations among Its Member States [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • رنجبریان، امیرحسین نقش و جایگاه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ز

 • زمانی، سیدقاسم ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر ملل متحد [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]

س

 • ساداتی، سید محمدجواد کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسن [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • سیفی، سید جمال روش‌شناسی به مثابه اعمال آموزه‌های مکتب‌محور بر موقعیت‌های عینی در حقوق بین‌الملل [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]

ش

 • شارق، زهرا سادات Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • شمسی، جواد اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ص

 • صیرفی، ساسان بازخوانی بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رأی دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشده ایران در خلیج فارس [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ع

 • علوی حجازی، سیما حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی چین ـ سیتک [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

غ

 • غیابی، فرناز نقش و جایگاه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ق

 • قدرت نماشبسترى، امیرحسین انتساب مسئولیت به دولت ها در رویه داوری ایکسید [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • قربانی فر، مریم حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی چین ـ سیتک [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ک

 • کدخدائی الیادرانی، عباسعلی The Involvement of the United Nations System in Promulgation of International Arbitrations among Its Member States [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • کریمی، سیامک جبران خسارات غیرمادی در حقوق بین‌الملل با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندة کنگو علیه اوگاندا (2022) [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]

م

 • مافی، همایون اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • مالدار، محمدحسن کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسن [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • محبعلی، امیرحسین ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر ملل متحد [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • محبی، محسن دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه‌گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • محمودی کردی، زهرا Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • مشهدی زاده، علیرضا انتساب مسئولیت به دولت ها در رویه داوری ایکسید [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]