راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله برای نویسندگان

PDF

 • از کلیه اعضای هیئتهای علمی، استادان، صاحبنظران حقوق و داوریهای بینالمللی دعوت میشود مقاله های تألیفی مرتبط با موضوع و هدف مجله (حقوق بین الملل عمومی- حقوق بین الملل خصوصی -حقوق معاهدات- حقوق تجارت بین المللی-حقوق فضا- حقوق دریاها-حقوق دریایی- حقوق بین الملل کیفریحقوق مسئولیت بین المللی - حقوق بشر بین المللی - حقوق بشر دوستانه- حقوق مخاصمات بین المللی- حقوق جنگ - حقوق دیپلماتیک و کنسولی-حقوق بین الملل محیط زیست - حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی- رویه های قضایی بین المللی - رویه های داوری بین المللی- حقوق حمل و نقل بین المللی) را جهت بررسی و چاپ پس از ثبت نام در سامانه اختصاصی مجله حقوقی بین المللی و دریافت رمز عبور، ارسال نمایند و ضمناً به نکات زیر توجه فرمایند:
 • درج عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبه علمی دانشگاهی (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، نشانی، کدپستی، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی (e-mail)  نویسندگان؛
 • تعیین نویسنده مسئول:
 • مقالههای برگرفته از پایاننامهها یا رسالههای دکتری با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی است ؛
 • مقاله دانشجویان یا فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حقوق صرفاً در صورتی برای داوری پذیرفته میشود که با مشارکت و تحت نظر یک عضو هیئت علمی نگارش یافته باشد. 
 • مقاله باید در حداکثر 25 صفحه 300 کلمهای و در نرمافزار Word نگارش شده باشد؛
 • رعایت جدول زیر در نگارش الزامی است؛
 • فارسی

  فونت

  اندازه

  موضوع

  B Mitra

  18 Bold

  عنوان مقاله

  B Mitra

  12

  چکیده و واژگان کلیدی

  B Mitra

  13 Bold

  تیترها

  B Mitra

  13

  متن

  B Mitra

  10 Bold

  شماره زیرنویس

  B Mitra

  10

  متن زیرنویس

  B Mitra

  10

  عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها

  B Mitra

  13

  منابع

  Latina

  Subject

  Size

  Font

  Title

  14 Bold

  Times New Roman

  Subtitles

  11 Bold

  Times New Roman

  Abstract

  11

  Times New Roman

  Text

  11

  Times New Roman

  Number in Footnote

  10 Bold

  Times New Roman

  Text in Footnote

  8

  Times New Roman

  Titles of tables, charts and figures

  8

  Times New Roman

  References

  11

  Times New Roman

 • رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش و دادههای تحقیق و مباحث تفصیلی، نتیجهگیری)؛
 • درج چکیدهای به فارسی و ترجمه آن به انگلیسی، حداقل در 100 و حداکثر در 150 کلمه، شامل مسئله تحقیق، روش و نتایج آن؛
 • ذکر واژگان کلیدی در دنباله چکیده به فارسی و حسب مورد به انگلیسی، حداقل 5 و حداکثر 10 کلمه؛
 • فصلها، عنوانها و زیرعنوانها، بخشها و قسمتهای مقاله شمارهگذاری و با خط تیره جداسازی شود. برای مثال: 1،1-1،1-1-1؛
 • ذکر معادل لاتین واژگان تخصصی و اسامی خاص با درج شماره مقابل آن در زیرنویس همان صفحه؛
 • منابع بهصورت زیرنویس و با شماره مسلسل درج شود.
 • درج منابع با پیروی از روش ارجاع دهی شیکاگو (Chicago)مطابق نمونه­ های ذیل:

الف) کتاب

نمونه روش ارجاع دهی شیکاگو به کتاب با یک نویسنده در زیرنویس و کتابنامه(فهرست منابع):

در زیرنویس:

  1. مهناز رشیدی، امنیت آب در حقوق بین­ الملل، چاپ اول. (تهران: انتشارات مجد، 1401)، 66.
  1. Sam Staggs, Born to Be Hurt: The Untold Story of Imitation of Life, 3rd (New York: St. Martin’s Press, 2009), 84.

  در کتابنامه :

  رشیدی، مهناز.  امنیت آب در حقوق بین ­الملل. چاپ اول. تهران: انتشارات مجد، 1401.

  Staggs, Sam. Born to Be Hurt: The Untold Story of Imitation of Life. 3rd ed. New York: St. Martin’s Press, 2009.

نمونه روش ارجاع دهی به کتاب با چند نویسنده در زیرنویس و کتابنامه:

در زیرنویس:

 1. ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی، تابعیت در حقوق بین ­الملل و ایران (همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا،1399) 12-16.
 1. Ella Shohat and Robert Stam, Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media(London: Routledge,1994) 24-28.

در کتابنامه:

عزیزی، ستار و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق بین ­الملل و ایران. همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1399.

Shohat, Ella, and Robert Stam. Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. London: Routledge, 1994.

 

 ب) مقالات

در زیرنویس:

 1. سیدقاسم زمانی و امیرحسین محبعلی، «ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد»، مجله حقوقی بین ­المللی40، 69 (1402): 35-38.
 1. Damien O'Brien and Brian Fitzgerald, "Digital Copyright Law in a YouTube World," Internet Law Bulletin9, 6 (2007): 71-74.

در کتابنامه:

زمانی، سیدقاسم و امیرحسین محبعلی، «ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد»، مجله حقوقی بین ­المللی40، شماره 69 (1402).

O'Brien, Damien, and Brian Fitzgerald, "Digital Copyright Law in a YouTube World." Internet Law Bulletin 9, no. 6 (2007).

ج) همان

در صورت تکرار یک منبع بدون فاصله از واژه همان در فارسی و Ibid. در لاتین استفاده شود.

همان.

Ibid.

درصورتی که تغییر صفحه، شماره صفحه بعد از همان یا Ibid. درج شود.

همان، 18.

Ibid., 18.

در صورت تکرار منبع در ارجاعات بعدی، نام خانوادگی نویسنده (بیشتر از یک نویسنده از و دیگران در فارسی و et al. در لاتین)، نام اثر (ایتالیک)، شماره صفحه درج شود.

 1. 1. زمانی و دیگران، ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد، 34.
 2. Doerr, All the Light We Cannot See, 397-401.

د) ذکر فهرست الفبایی منابع در پایان مقاله با تفکیک کتاب، مقاله و سند به­ ترتیب فارسی و لاتین با رعایت روش ارجاع دهی شیکاگو (Chicago).

*برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای https://www.citationmachine.net/chicago مراجعه شود.

 • استناد به تارنماها (سایت های اینترنتی) به صورت کلی و بدون ذکر دقیق نام مولف یا عنوان اثر مجاز نیست. درج تاریخ مراجعه به تارنما ضروری است.
 • تهیه و ارسال فایل ترجمه منابع غیر انگلیسی به زبان انگلیسی با استفاده از ترجمه رسمی منابع مورد استفاده.
 • تکمیل، امضاء و ارسال تعهدنامه و تأییدیه نویسندگان، مبنیبر اینکه مقاله قبلاً برای چاپ به مجله دیگری داده نشده یا در جایی چاپ نشده و در حال چاپ نیست.نویسنده مسئول باید فرم تکمیل شده را به هنگام بارگذاری فایل اصلی مقاله در قالب فایل تکمیلی ارسال نماید.چنانچه در هر مرحله از بررسی مقاله مشخص شود که مقاله برای نشریات دیگر ارسال شده است مقاله از ردیف رسیدگی حذف خواهد شد. 
 • برابر دستور العمل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری تهیه گزارش همانند جویی سمیم نورقبل از پذیرش مقاله برای ارزیابی ضروری است. لذا نویسندگان محترم  قبل از بارگذاری مقاله در سایت این نشریه ،گزارش مزبور را تهیه و پیوست نمایند.   
 • بابت پردازش و چاپ مقاله هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود.                       
 • به منظور ایجاد فرصت برابر برای دیگران،مجله حقوقی بین المللی از بررسی مقاله نویسندگانی که در این مجله مقاله ای درمرحله داوری یا در نوبت چاپ دارند، معذور است. لطفا در هنگام ارسال مقاله فرم های زیر را دانلود، تکمیل و امضا فرمایید 

مجله حقوقی بین المللی  به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل دیتاسازی، تحریف، سرقت ادبی و غیره  پایبند است . هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و روند داوری، مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 • همچنین به عنوان بخشی از فرایند ارسال مقاله، نویسندگان ملزم به رعایت مفاد ذیل می‌باشند:
  • نسخ ارسالی در هیچ مجله ای به زبان فارسی یا زبان دیگری در مرحله داوری یا چاپ نیست.
  • متن با رعایت تمامی اصول نگارش مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تهیه شده است.
  • کلیه تعارض منافع مربوط به مطالعه حاضر در متن تصریح شده است.
  • سهم هر یک از نویسندگان در شکل گیری مطالعه حاضر، در قسمت ضمائم در انتهای متن اصلی مشخص شده است.
  • تمام نویسندگان اذعان می دارند که تمام بخش های نسخه ارائه شده بدون داده های جعلی نگاشته شده است و فاقد اطلاعات تحریف شده شامل دستکاری فریبنده، تصاویر جعلی و سرقت علمی - ادبی میباشد.
  • منابع تامین مالی پژوهش حاضر در بخش ضمائم، معین و شفاف سازی شده است.
 • دانلود فرم تعهد نامه و تاییدیه مقاله
 •    فرم تعارض منافع
 • مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور ارزیابی خواهد شد. چاپ مقاله منوط به پذیرش داوران و تصویب نهایی هیئت تحریریه خواهد بود. لطفا از ارسال مقالات غیر مرتبط با اهداف و چشم انداز این نشریه خوداری فرمایید.
 • مقاله در صورت تصویب برای چاپ ویرایش خواهد شد.
 • مقاله ارسالی برگردانده نمیشود.
 • حق چاپ: مجله حقوقی بین المللی مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب سایت مجله برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.

نشانی  پست الکترونیک مجله حقوقی بین المللی: cilamag@cila.ir   ای میل پشتیبانی مجله  : cilamag2@gmail.com)