اعضای گروه دبیران (هیئت تحریریه)

مدیر مسئول

توکل حبیب زاده

حقوق بین الملل (نمایندۀ قانونی صاحب امتیاز، مرکز امور حقوقی بین‌المللی، بر اساس ماده 14 قانون مطبوعات)،دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%2B.pdf
thabibzadehgmail.com
88825071

سردبیر

سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق ‌و‌علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%2B.pdf
drghzamanigmail.com

دبیر تخصصی

عبداله عابدینی

حقوق بین الملل استاد یار حقوق بین الملل پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(‌سمت)

s_abedini_aut.ac.ir

اعضای گروه دبیران (هیئت تحریریه)

ربیعا اسکینی

حقوق بین الملل استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C_%2B.pdf
rabiaeskini1gmail.com

نجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق‌و‌علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%2B.pdf
nalmasiut.ac.ir

ابراهیم بیگ‌زاده

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A8%DB%8C%DA%AF_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%2B%2B.pdf
beigzadehlawhotmail.com

احمدرضا توحیدی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-1.pdf
legalart2gmail.com

سیدجمال سیفی

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته علمی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C_%2B.pdf
sjs.seifigmail.com

سیدحسین صفایی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق‌و‌علوم‌سیاسی دانشگاه تهران، عضو کمیته علمی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%2B.pdf
hsafaiiut.ac.ir

محمدرضا ضیایی بیگدلی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق‌ و‌ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو کمیته علمی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C_%2B.pdf
reza_ziae_bigdeliyahoo.com

پوریا عسکری

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق ‌و‌علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%2B.pdf
pouria.askarygmail.com

محمدجعفر قنبری جهرمی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C_%2B.pdf
mjg.jahromigmail.com

محسن محبی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C_%2B.pdf
sd.mohebigmail.com

سیدفضل‌الله موسوی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق‌و‌علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%2B.pdf
mosaviut.ac.ir

حمیـدرضا نیکبخت

حقوق بین الملل استـاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته علمی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA_%2B.pdf
hr.nikbakhtsbu.ac.ir

اعضای مشورتی گروه بین المللی دبیران

Natalya A. Chernyadyeva

International Law Professor State-legal Disciplines Department, Russian State University of Justice

www.cilamag.ir/data/cila/news/Natalya_A-_Chernyadyeva.pdf
chernyadnatalyayandex.ru

Mohammad Hassan Mozafari

حقوق بین الملل استاد پژوهشی علوم انسانی ، دانشگاه مطالعات خارجی - کره جنوبی

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C.pdf
mozafaribufs.ac.kr

Jean-Marc Thouvenin

حقوق بین الملل Secretary-General of TheHague Academy of International Law since 2017. Also, heis Professor agrégé at the University Paris Ouest Nanterre-La Défense since 2001

www.cilamag.ir/data/cila/news/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%86.pdf
jmthouveninsygna-avocats.com

مدیر اجرایی

حسن قمری

روابط بین الملل دبیر اجرایی مجله حقوقی بین المللی

ghamarihasangmail.com

دستیار مدیر اجرایی

مجید افراز

حقوق بین الملل دستیار دبیر اجرایی مجله حقوقی بین المللی

majidafrazyahoo.com
88825071-5

ویراستار

مجید ادیب

حقوق ویراستار فارسی

madjidadibgmail.com

دستیار مدیر اجرایی

نسترن صادقی گندم آباد

حقوق بین الملل دستیار دبیر اجرایی مجله حقوقی بین المللی

nastaran.sadeghi.g.agmail.com

ویراستار انگلیسی

مهران طرحی

حقوق بین الملل دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

mehrantri73gmail.com