نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اتحادیه اروپا شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • اجرام آسمانی حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • اختیارات سیاست‌گذاری توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 47-84]
 • ادله اثبات دعوی قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 227-256]
 • ادله تحصیل شده غیرقانونی قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 227-256]
 • استاندارد رفتاری تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 113-140]
 • اصل پیشگیری شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • اصل تناسب تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • اصول کلی حقوقی نفت تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • اصول و اهداف معاهده 1944 شیکاگو مفهوم سوء‌استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944) [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • اضطرار عمومی تخطی دولت‌ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه‌گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • افراط‌گرایی نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • اقدامات پیشگیرانه نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • امنیت دریایی کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 171-200]
 • اوکراین قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]

ب

 • بار اثبات تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • بازپروری قربانیان نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • بحران اقتصادی تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 85-112]
 • برگزیت حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • بی‌طرفی سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 201-226]

پ

 • پایبندی حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • پرداخت غرامت معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 9-46]
 • پروتکل قاچاق انسان بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • پناهندگی حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]

ت

 • تحریم‌های ثانویه تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • تحریم‌های حوزه هوایی مفهوم سوء‌استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944) [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • تخطی تخطی دولت‌ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه‌گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • تروریسم دریایی کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 171-200]
 • تعامل حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • تعهد حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • تفسیر قواعد حقوقی تأملی بر رهیافت‌های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • تلگراف دیپلماتیک افشاشده قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 227-256]
 • توسعه تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 85-112]
 • توسعه پایدار فعالیت فضایی حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]

ج

 • جبران خسارت تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 85-112]
 • جنایات بین‎ المللی بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]

ح

 • حقوق اتحادیه اروپا حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق اعطاشده حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق بشر تخطی دولت‌ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه‌گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق بشر حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتة بین المللی صلیب سرخ [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 141-169]
 • حقوق بشردوستانه حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتة بین المللی صلیب سرخ [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 141-169]
 • حقوق بین الملل حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 9-46]
 • حقوق بین الملل عمومی حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق بین‌الملل کیفری بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق بین‌الملل لیبرال سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 201-226]
 • حقوق جمعی سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 201-226]
 • حقوق عرفی حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق فراملی نفت تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق مالکیت فکری تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 113-140]
 • حقوق محیط‌زیست شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق محیط زیست حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتة بین المللی صلیب سرخ [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 141-169]
 • حقوق مکتسب حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق هوایی مفهوم سوء‌استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944) [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حقوق و تعهدات دولت‌ها هم‌سنجی منطقۀ ماهی‌گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حل‌و‌فصل اختلافات بین‌المللی دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حل و فصل اختلافات بین‌المللی بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401، صفحه 111-140]
 • حمایت و امنیت کامل تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 113-140]

د

 • دادرسی بین‌المللی دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • دادرسی های بین‌المللی قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 227-256]
 • دادگاه‌های بین‌المللی دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • داوری سرمایه‌گذاری تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 85-112]
 • دونتسک قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • دیوان بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • دیوان بین‌المللی دادگستری دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • دیوان بین‌المللی دادگستری بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401، صفحه 111-140]
 • دیوان دادگستری اروپایی تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • دیوان داوری توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 47-84]

ر

 • رابطة سببیت معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 9-46]
 • رژیم حقوقی تخطی دولت‌ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه‌گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • رفتار عادلانه و منصفانه تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 113-140]
 • رکن معنوی بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • روسیه قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • روش‌شناسی حقوق بین‌الملل تأملی بر رهیافت‌های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • رویة داوری سرمایه‌گذاری معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 9-46]
 • رویکرد سیاست‌محور تأملی بر رهیافت‌های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]

ز

 • زبان معاهدات بین‌المللی لزوم نظارت دقیق‌تر بر همخوانی متن‌های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین‌المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]

س

 • سازمان بین المللی دریایی کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 171-200]
 • سرمایه‌گذار خارجی توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 47-84]
 • سلطه حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • سوءاستفاده از هوانوردی کشوری مفهوم سوء‌استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944) [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • سوءنیت بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]

ش

 • شرط فراگیر تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 113-140]
 • شروط استثناء توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 47-84]
 • شورای نگهبان لزوم نظارت دقیق‌تر بر همخوانی متن‌های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین‌المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]

ص

 • صلاحدید بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401، صفحه 111-140]
 • صلاحیت احتیاطی بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401، صفحه 111-140]
 • صلح آمیز بودن حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]

ض

 • ضرورت تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 85-112]

ع

 • عدم تبعیض تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 113-140]
 • عرف و عادت صنعت نفت تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]

ف

 • فردگرایی سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 201-226]
 • فرمالیسم تأملی بر رهیافت‌های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • فعالیت نظامی حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • فهم مشترک حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]

ق

 • قابلیت پذیرش قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 227-256]
 • قانون مبارزه با قاچاق انسان بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • قانونیت حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • قراردادهای بین‌المللی نفتی تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • قضایی‌گرایی دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • قوانین مسدودساز تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]

ک

 • کارخانة کورزو معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 9-46]
 • کاهش پسماند شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • کمیته بین المللی صلیب سرخ حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتة بین المللی صلیب سرخ [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 141-169]
 • کمیسیون حقوق بین الملل حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتة بین المللی صلیب سرخ [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 141-169]
 • کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 171-200]
 • کنوانسیون 1988 رم کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 171-200]
 • کنوانسیون آکتائو هم‌سنجی منطقۀ ماهی‌گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • کنوانسیون جرائم سازمان‌یافتۀ فراملی بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • کنوانسیون حقوق دریا هم‌سنجی منطقۀ ماهی‌گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • کودک نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • کودکان افغان حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • کووید-19 تخطی دولت‌ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه‌گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]

ل

م

 • متن‌های معتبر معاهده لزوم نظارت دقیق‌تر بر همخوانی متن‌های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین‌المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • محیط زیست حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتة بین المللی صلیب سرخ [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 141-169]
 • مخاصمات مسلحانه حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتة بین المللی صلیب سرخ [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 141-169]
 • مدیریت پسماند شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • مراجع قضایی بین‌المللی بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401، صفحه 111-140]
 • مشروعیت حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • مطالعات انتقادی حقوق تأملی بر رهیافت‌های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • معاهدات تخطی دولت‌ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه‌گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • معاهدات سرمایه‌گذاری تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 85-112]
 • معاهدات سرمایه‌گذاری توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 47-84]
 • معاهده هوانوردی بین‌المللی کشوری مفهوم سوء‌استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944) [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • معاونت بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • معدن کاوی فضایی حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • مقرره رم 1 تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • منابع طبیعی شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • منازعه‌ قومی سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 201-226]
 • منطقۀ انحصاری اقتصادی هم‌سنجی منطقۀ ماهی‌گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • منطقۀ ماهی‌گیری هم‌سنجی منطقۀ ماهی‌گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • منفعت عمومی جهانی حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • مهاجر غیرقانونی حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]

ن

 • نظر مشورتی بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401، صفحه 111-140]
 • نظریه جدایی چاره‌ساز قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • نظم معاصر حقوق بین‌الملل دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • نقض شروط معاهده معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 9-46]

و

 • ویکی لیکس قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 227-256]

ه

ی

 • یکجانبه‌گرایی حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]