اسناد بین‌المللی «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای»

10.22066/cilamag.2008.17535

عنوان مقاله [English]

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

مجمع عمومی سازمان ملل متحد                                  الف/59/766

 

نشست پنجاه و نهم                                                 توزیع: عمومی

دستور کاری شمارة 148                                          4 آوریل 2005

اقدامات معطوف به محو تروریسم بین‌المللی                      نسخه اصلی: انگلیسی