مجله حقوقی بین المللی (CILAMAG) - اهداف و چشم انداز