اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز مجله حقوقی بین المللی 

دو فصلنامه مجله حقوقی بین‌المللی به بررسی و ارائه یافته‌های جدید علمی در حوزه حقوق بین‌الملل و تحولات آن می‌پردازد. نظر به بدیع‌بودن موضوع و با عنایت به ضرورت رعایت معیارهای علمی ـ پژوهشی، مقالاتی برای ارزیابی پذیرفته می‌شود که حاصل طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی در زمینه تحولات ،مسائل و موضوعات نوین  حقوقی بین‌المللی و  دعاوی و داوری های بین المللی بوده و به نحوی مستند و مستدل به ارائه و بسط مفاهیم بپردازد. لذا مقالاتی که صرفاً مروری بر مطالب موجود بوده و فاقد نوآوری باشد یا با رویکرد علمی پژوهشی و سیاست های مجله تنظیم نشده باشد پذیرفته نخواهد شد. درج مقالات و تألیفات اعضای هیئت علمی دانشگاهی و پژوهشی در این دوفصلنامه می‌تواند در ارتقای ایشان مؤثر باشد (مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های دکتری با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی است .مقالات دانشجویان یا فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حقوق صرفاً در صورتی برای داوری پذیرفته می‌شود که با مشارکت و تحت نظر یک عضو هیئت علمی نگارش یافته باشد).

مسئولیت مطالب مندرج در مقاله‌ها از هر نظر بر عهده نویسنده مسئول است.