مجله حقوقی بین المللی (CILAMAG) - واژه نامه اختصاصی