اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی تصویب شد.

به نام خدا

 
با توجه به آیین نامه مجلات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 02/02/1399، اساسنامه مجله حقوقی بین المللی مورد بازنگری قرار گرفت و پس از دریافت و اعمال نظرات و پیشنهادهای اعضای محترم هیئت تحریریه در تاریخ 17/12/1399 به تصویب جناب آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی رئیس محترم مرکز امور حقوقی بین المللی(صاحب امتیاز) رسید.

متن اساسنامه جدید در 13 ماده و 22 تبصره تنظیم شده است.

 

 دانلود اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی