اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه تابع قوانین COPE می باشد.

در صورت کشف سرقت ادبی مطابق قوانین COPE با متخلفین برخورد خواهد شد.

 

در صورت وقوع سرقت ادبی مطابق قوانین COPE با متخلفین برخورد خواهد شد.

بروشور سرقت ادبی COPE                                

راهنمای دبیران COPE

قوانین انتشار COPE

چک لیست گزارش آزمون های تصادفی جهت داورانCOPE

اصول اخلاقی حاکم بر دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی  مجله حقوقی بین المللی  ریاست جمهوری به  شرح ذیل است:

1. اصول حاکم  بر مدیران ، هیئت تحریریه و د فتر مجله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی حاکم بر  فصلنامه علمی ـ پژوهشی  مجله حقوقی بین المللی  ریاست جمهوری به  شرح ذیل است:

1. اصول حاکم  بر مدیران ، هیئت تحریریه و د فتر مجله

1-1 دیدگاه‌ها، تفاسیر و مواضع متخذه در مقالات و اسناد منتشره در مجله حقوقی بین‌المللی منحصراً نظر و موضع نویسندگان است و مسئولیت مقالات منتشره بر عهده ایشان است و چاپ و انتشار آن‌ها به هیچ وجه به معنی تأیید صریح و ضمنی مواضع نویسندگان مزبور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری و مجله حقوقی بین‌المللی نیست. مرکز امور حقوقی بین‌المللی منحصراً تسهیلاتی را برای ترویج و انتشار آثار حقوقی بین‌المللی در مجله حقوقی بین‌المللی فراهم می‌کند.

2-1  اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات ارسالی، ازسوی تمامی افرادی که به آنها دسترسی دارند، محرمانه تلقی می‌شوند.

3-1 در امر رد و یا پذیرش مقالات کسب نظر داوران و ارزیابی‌های هیئت تحریریه، انتشار به نوبت مقالات پذیرفته شده و رعایت حقوق نویسندگان اصل بی‌طرفی کامل مفروض گرفته شده است.

4-1 به‌‌منظور ملحوظ نگهداشتن مشی و هدف مجله، اعمال ویژگی‌ علمی پژوهشی  بودن مقالات در مراحل مختلف بررسی آنها اصلی خدشه‌ناپذیر و تعیین‌کننده است.

2. اصول حاکم بر نویسندگان مقالات

1-2 برخورداری از دانش تخصصی روزآمد درزمینه موضوع مقاله و آشنایی با روش متناسب تحقیق و کاربرد آن در مراحل مختلف تدوین مقاله.

2-2 متعهد بودن به اصالت علمی مقاله ارسالی به مجله.

3-2 رعایت صداقت و امانت در نگارش مقاله از حیث ارائه دقیق یافته‌ها، قدردانی از حامیان مادی و معنوی، گزارش محدودیت‌های تحقیق   

4-2 برخورداری از شهامت لازم در بیان نتایج پژوهش در مقاله به‌‌منظور پایبند ماندن به جستجوی حقیقت.

5-2 رعایت دقت در تدوین مقاله و تبیین شفاف و بدون ابهام مرز بین دست‌‌آوردهای (و نه احیاناً ترجمه) علمی نویسنده یا نویسندگان با یافته‌های اخذ شده از مقالات دیگران.

6-2 ارجاع و استناد به منابع معتبر مورد استفاده، بازگفت و بازنویسی آنها و رعایت استانداردهای بین‌المللی در این خصوص.

7-2 داشتن سهم قابل توجه در ارائه ایده‌، یا جمع‌آوری داده یا تحلیل و تفسیر و یا نگارش مقاله و رعایت ترتیب نام نویسندگان متناسب با سهم آنها در مقاله ارسالی.

8-2 پرهیز از تحریف داده‌ها از طریق ارائه نتایج ساختگی به‌عنوان نتایج میدانی و خروجی نرم‌افزار، سرقت علمی٫ اجاره علمی، تعیین مؤلف افتخاری، حذف مؤلف حقیقی و موازی‌کاری در ارسال هم‌زمان مقاله به بیش از یک مجله .

9-2 در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، همۀ نویسندگان باید در تألیف مقاله مشارکت داشته و از محتویات آن مطلع باشند؛ هم‌چنین همۀ 10-نویسندگان باید مسئولیت مطالب منتشرشده در مقاله را بپذیرند.

 10-2 همۀ نویسندگان مقاله باید در انتخاب نویسندۀ مسئول مقاله (برای مکاتبات بعدی و فرآیندهای بازنگری و اصلاح پیش از انتشار) اتفاق نظر داشته باشند.

  11-2  قبل از صدور گواهی پذیرش مقاله بنا به درخواست کتبی و رضایت همه نویسندگان مقاله تغییر و جابجایی اسامی ممکن است.

3. اصول حاکم بر داوران مقالات

1-3 بررسی کیفی ـ محتوایی مقالات به‌منظور بهبود و ارتقاء سطح مقالات.

2-3 رعایت سرعت عمل در داوری مقاله دریافتی.

3-3 رعایت امانت‌داری در حفظ یافته‌های مقاله قبل از انتشار آن.

4-3 رعایت بی‌طرفی کامل از حیث اعمال سلایق، دیدگاه فکری و ایدئولوژیک در داوری مقالات.

5-3 پشتیبانی نتایج حاصل از داوری با مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف خود.

6-3 توجه کافی به نوع مستندات و ارجاعات و منابع مقاله و دخالت اصالت آنها در نتیجه داوری