اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

توکل حبیب زاده

حقوق بین الملل (نمایندۀ قانونی صاحب امتیاز، مرکز امور حقوقی بین‌المللی، بر اساس ماده 14 قانون مطبوعات)،دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

ensani.ir/fa/article/author/34768
thabibzadehgmail.com
88825071

سردبیر

سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق ‌و‌علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

drghzamanigmail.com

دبیر اجرایی

حسن قمری

روابط بین الملل مدیر اجرایی مجله حقوقی بین المللی

ghamarihasangmail.com

دستیار مدیر اجرایی

مجید افراز

حقوق بین الملل معاون مدیر اجرایی مجله حقوقی بین المللی

majidafrazyahoo.com
88825071-5

اعضای هیات تحریریه

ربیعا اسکینی

حقوق بین الملل استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران

dreskiniinbox.com

نجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق‌و‌علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

ابراهیم بیگ‌زاده

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

سیدجمال سیفی

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته علمی

sjseifidpimail.net

سیدحسین صفایی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق‌و‌علوم‌سیاسی دانشگاه تهران، عضو کمیته علمی

hsafaiiut.ac.ir

محمدرضا ضیایی بیگدلی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق‌ و‌ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو کمیته علمی

reza_ziae_bigdeliyahoo.com

پوریا عسکری

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق ‌و‌علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

pouria.askarygmail.com

محمدجعفر قنبری جهرمی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

mjg.jahromigmail.com

محسن محبی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

sd.mohebigmail.com

سیدفضل‌الله موسوی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق‌و‌علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

mosaviut.ac.ir

حمیـدرضا نیکبخت

حقوق بین الملل استـاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته علمی

hr.nikbakhtsbu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

مجید ادیب

حقوق ویراستار ادبی فارسی

madjidadibgmail.com

ویراستار انگلیسی

مرتضی پروانه شمامی

زبان و ادبیات انگلیسی؛ دانشجوی رشته حقوق بین الملل ویراستار انگلیسی

mortezaparvanegmail.com