کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیر حمانه، غیر‌انسانی یا ترذیلی (1984)

10.22066/cilamag.2001.18110

عنوان مقاله [English]

Convention against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment (1984)