قانون فدرال سوئیس دربارة حقوق بین‌الملل خصوصی مصوب 18 دسامبر 1987

10.22066/cilamag.1998.18184

عنوان مقاله [English]

Swiss Federal Law on Private International Law Act of December 18, 1987