کنوانسیونهای ژنو، 7 ژوئن 1930 در مورد سفته و برات قرارداد اول کنوانسیون راجع‌به قانون متحدالشکل درخصوص بروات و سفته‌ها ـ ژنو، 7 ژوئن 1930 ضمیمه اول قانون متحدالشکل بروات و سفته‌ها فصل نخست در برات بخش 1 در تنظیم و شکل ظاهری [یا مندرجات] برات

10.22066/cilamag.1990.18368

عنوان مقاله [English]

?