تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

10.22066/cilamag.2021.117100.1824

چکیده

امروزه داوری بی­ تردید پرکاربردترین شیوة حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه­ گذاری بین­ المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزة سرمایه­ گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش ­بینی­ پذیری و اعتماد بازیگران بین ­المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیدة تعارض آرا از موانع مهمی است که می­تواند ویژگی­های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش‌بینی‌پذیری فرایند داوری بکاهد. مقالة حاضر می­کوشد ضمن بررسی رویة داوری سرمایه­گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل‌و‌فصل اختلافات اجتناب­ ناپذیر است و از همین رو نمی­توان تعارض آرا را به‌طور کامل از عرصة داوری سرمایه­ گذاری بین­ المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی­توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان ­بردن کلیة عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می­رسد مقابلة همه ­جانبه با پدیدة تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین ­المللی مربوط به حوزة داوری سرمایه­ گذاری امکان ­پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflicting Decisions in International Investment Arbitration: Typology, Origins and Solutions

نویسندگان [English]

  • Goodarz Eftekhar Jahromi 1
  • Mohammad-Reza Narimani 2
1 Professor in faculty of law, University of Shahid Beheshti
2 Master of Laws in Private Law, Shahid Beheshti University Faculty of Law
چکیده [English]

Arbitration has in recent times been considered as the most useful mechanism for settling international investment disputes. The significant increase in referring to arbitration, according to many commentators, must be sought in arbitration’s comparative advantages in terms of predictability and the trust of its international users. Conflicting decisions are among important setbacks to these advantages, and in particular, the issue of predictability in arbitration. Through an in-depth analysis of relevant arbitral precedent, this paper seeks to suggest a typology of conflicting decisions, and to explain potential solutions available for addressing its causes. It is concluded that, first, a degree of inconsistency is an integral part of any dispute settlement system, and therefore, it may not be fully eliminated from arbitration. Second, each type of conflict requires a unique solution, and accordingly, there is no single mechanism to address all types of conflicting decisions. Finally, inconsistency might not be eliminated unless a number of revisions are made to international treaties relevant to investment arbitration.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflicting Decisions
  • International Investment Arbitration
  • Shareholders’ Claims
  • Doctrine of Necessity
  • Fork-in-the-Road Clause
  • Consolidation of Proceedings