مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه تربیت مدرس

10.22066/cilamag.2021.243889

چکیده

گرسنگی عمدی، نقض حقوق بشر و جنایت بین­ المللی است که مرتکبین آن طی سال­های متمادی از بی­کیفری برخوردار بوده ­اند اما اخیراً جامعة بین­ المللی اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با آن تمهید کرده، ازجمله در اساسنامة رم احصا شده است گرچه مفاد اساسنامه به دلیل عدم شفافیت در مورد عناصر جرم و به‌ویژه عنصر معنوی و نیز محدودشدن ارتکاب آن به شرایط خاص، مورد انتقاد بوده و توسعة مفهومی آن ضروری است. مقالة حاضر این مسئله را بررسی و تحلیل می­کند که چگونه به­ صورت تدریجی و ضمن ارتکاب نقض یک حق بشری مانند حق بر غذا از سوی دولت­ها (با انگیزه­های سیاسی، نظامی و اقتصادی) علیه افراد انسانی، جنایت بین­ المللی یعنی تحمیل گرسنگی به وقوع می‌پیوندد و اینکه ظرفیت­ حقوق بین­ الملل ازجمله در نظام حقوق بین ­الملل کیفری و نظام حقوق بین ­الملل بشر برای پیشگیری از وقوع این جنایت و راهکارهای مقابله با بی­ کیفری مرتکبین آن چیست. پاسخ به این مسئله در تضمین مؤثر موازین حقوق‌بشری بسیار مهم و حیاتی است و به‌مرور می­تواند موجب تسریع و تسهیل تعقیب کیفری بین­ المللی نقض ­های شدید و فاحش حقوق‌بشری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Against the Starvation in the International Law System: From a Human Rights Violation to an International Crime

نویسندگان [English]

  • Haleh Hosseini Akbarnejad 1
  • Hoorieh Hosseini Akbarnejad 2
1 Assistant Professor of Law, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Assistant Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Intentional starvation is a violation of human rights and a crime whose perpetrators have been enjoyed the impunity. Recently, however, the international community has taken steps to prevent and combat it, including in the Rome Statute. Although, its provisions have been criticized for lack of transparency about the elements of crime, especially the spiritual element, or for limiting its commission to international armed conflict and its conceptual development is essential. In view of these considerations, the present article seeks to examine and analyze how a gradual and while violating a human right such as the right to food by governments (with political, military and economic motives) leads to commitment an international crime as starvation. And what is the capacity of international law, including in the international criminal law system and the international human rights system, to prevent the occurrence of this crime and the strategies to combat the impunity of its perpetrators. The answer to this question is very important and vital in the effective guarantee of human rights standards, and over time, it can accelerate and facilitate the international prosecution of serious and gross human rights violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Starvation"
  • "Right to Food"
  • 'International Crime"
  • 'the Rome Statute'
  • 'War Crime"
  • 'Human Rights"
  • 'Genocide"
  • "Crime against Humanity'