دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22066/cilamag.2021.244155

چکیده

خسارات انعکاسی ناظر به ضرری است که سهام‌داران در نتیجة ورود زیان به شرکت و در قالب کاهش ارزش یا سودآوری سهام خود متحمل می­شوند. دعاوی سهام‌داران برای مطالبة این نوع خسارات در حقوق شرکت­ها ممنوع دانسته شده اما بحث­های دامنه­ داری را در عرصة داوری سرمایه­ گذاری بین­ المللی برانگیخته است: از یک سو اشخاص خارجی در بسیاری موارد، سرمایه­ گذاری خود را از طریق تملک سهام شرکت­های تشکیل­ شده در دولت میزبان سازماندهی می­کنند و از سوی دیگر، رویة داوری موجود، حاکی از آن است که چنانچه این شرکت محلی هدف اقدامات متخلفانة دولت میزبان قرار گرفته و در نتیجة آن، ارزش یا سودآوری سهام متعلق به سرمایه­ گذاران/سهام‌داران خارجی کاهش یابد، سرمایه‌گذاران می­توانند با استناد به معاهدات سرمایه ­گذاری حاکم، مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا و در صورت احراز شرایط، خسارت دریافت کنند. مقالة حاضر ضمن بررسی رویة مذکور، مبانی موجهة تجویز مطالبة این نوع خسارات را در دعاوی سرمایه­ گذاری واکاوی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflective Loss Claims in Internationals Investment Arbitration: Feasibility and Foundations

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali bahmaei 1
  • Mohammad-Reza Narimani 2
1 Assistant Professor, Department of International Trade Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 Master of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Reflective losses concern damages resulting from losses sustained by the corporate entity which are felt by shareholders in the form of devaluation of their shares. Shareholders’ suits seeking compensation for such damages are barred under corporate law systems but have caused lengthy debates in international investment arbitration: On one hand, foreign persons often organize their investments in host States through acquisition of shares in a local company. On the other, current arbitral precedence allows foreign investors/shareholders to seek compensation for devaluation of their shares resulting from host States’ illegal measures against the local company. The present article studies the said arbitral precedence and reviews the arguments put forward by tribunals for allowing such damages to be sought in investment disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reflective loss
  • foreign investment disputes
  • protection of shareholders
  • Investment Arbitration
  • ICSID