تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین‌الملل دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

10.22066/cilamag.2021.245925

چکیده

توسعه را می‌توان محصول مشارکت و سهم‌خواهی جهان سوم از حقوق بین‌الملل تلقی کرد. درطول سال‌ها، سیری تاریخی در رابطه با تحول مفهومی و جایگاه هنجاری قواعد توسعه در حقوق بین‌الملل، قابل مشاهده است. حق بر توسعه که ابتدائاً با نگاهی صرفاً اقتصادی و اساساً برای ایجاد نظم نوین اقتصادی مطرح شد، به تدریج، ابعاد مفهومی جدیدی مانند توسعه اجتماعی را مورد توجه قرار داد و پذیرش همین مضمون بنیانی شد برای طرح مفاهیم دیگر مبتنی بر توسعه مانند توسعه انسانی، توسعه هزاره و نیز توسعه پایدار که مورد اخیر، درقالب الگویی برای سازندگی پایدار با ادغام سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و محیط زیست به نوعی تعیّنِ مفهوم توسعه می‌باشد. تبیین ماهیت توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل را می‌توان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات درحوزه حقوق بین‌الملل تلقی کرد. این چالش به گونه‌ای از ابتدای طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضای حقوق بین‌الملل، وجود داشته و تا امروز در این رابطه، در میان حقوق‌دانان بین‌المللی اتفاق نظری شکل نگرفته است. بالحاظ سیر تکاملی و کارکردهای توسعه پایدار، پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه توصیفی – تحلیلی، به تبیین ماهیت و رفع ابهامات در خصوص جایگاه توسعه پایدار به عنوان یک تعهد بین‌المللی در حقوق بین‌الملل می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of the Normative Position of Sustainable Development in International Law System

نویسندگان [English]

  • Mahshid Ajeli lahiji 1
  • Pouria Askary 2
1 Ph.D in International Law, Department of law and political sciences, Allame Tabatabaei University, Tehran,
2 Associate Professor of Allame Tabatabaei University, Tehran
چکیده [English]

Development could be realized as third-world’s demand on international law. historical evolution of concept and normative position of the development law happened in years. At first, the right to development was claimed in order to establish a new economic order. Eventually, some new aspects like social development have been considered. Acceptance of these aspects have led to establishment of new concepts like human development, millennium development and also sustainable development. The latter, in a pattern has combined the three pillar of economic development, social development and environment for sustainable construction and is an objective framework for the concept of development. Defining the nature of sustainable development is one of the most challenging subjects in the international law, at the current time. This was a challenge from the very first time of the establishment of right to development in international law and so far, international lawyers are not unanimous in this regard. Considering the evolutionary road and functions of sustainable development, by using descriptive – analytical method this article determines the normative position of sustainable development as an international commitment in international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Soft Law
  • International Law
  • International law principles
  • Customary rule