توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اگرچه معاهدات سرمایه‌گذاری، مکانیزم موثری برای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی تلقی می‌شوند، اما در عین حال می‌توانند اختیارات سیاست‌گذاری و مقرره‌گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت است که دولتها با پیش‌بینی امکان طرح دعوای سرمایه‌گذار در دیوانهای داوری، ممکن است از اجرای سیاستهای عمومی مشروع خود بویژه در حمایت از منافع امنیتی، محیط زیست، ‌نظم عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی خودداری ورزند. برهمین اساس، در معاهدات مدرن سرمایه‌گذاری، دولتها از طریق درج شروط استثناء بدنبال حمایت از منافع اساسی خود هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت توصیف ماهیت حقوقی این شروط به عنوان عامل محدود کننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار مترتب بر چنین توصیفی در داوری سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، پس از نگاهی به چارچوب کلی این شروط، با تحلیل قواعد تفسیر معاهدات و رویه قضایی و داوری بین‌المللی، روشن خواهد شد که علیرغم اختلاف نظر راجع به ماهیت شروط استثناء در رویه بین‌المللی، این شروط محدود کننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده می‌باشند . چنین توصیفی از ماهیت حقوقی سبب ایجاد آثار خاصی در رسیدگی داوری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of Exception clauses as Treaty-internal Limitation on the Scope of the Substantive Obligations of BITs and its Relevant Effects in International Investment Law

نویسنده [English]

  • Habib Sabzevari 2
2 International Commercial and Investment Law/Faculty of Law/Shahid Beheshti University/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

Although investment treaties are considered as an effective tool to protect foreign investors, they can also limit the host state’s regulatory powers. That is why states, anticipating the possibility of initiation of arbitration proceedings brought by investors before arbitral tribunals, may refrain from pursuing their legitimate public policies, especially in the interests of security, the environment, public order, public morality and public health. Based on this background, states seek to protect their essential interests by incorporating Exception clauses in investment treaties. The main aim of this article is to examine the characterization of the Exception clause, as limitation on the scope of the substantive obligations of BITs and relevant effects of such a classification. The authors initially try to provide a general framework of such clauses that includes a definition, distinction from other clauses and review of treaty practice of states. They then examine the legal classification of these clause. They will demonstrate that Exception clauses are characterized as a treaty-internal limitation on the scope of the substantive obligations. Such a characterization will raise important effects in arbitration proceeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitral tribunal
  • Exception clause
  • foreign investor
  • investment treaties
  • regulatory powers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 16 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401