سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22066/cilamag.2022.252223

چکیده

منازعات قومی یکی از مخاطرات جدیِ کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌روند. اقلیت سازه‌ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکل‌گیری هویت جمعی گروه‌های اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر می‌رسد که حقوق بین‌المللِ لیبرال، به واسطه‌ پیش گرفتن سیاست بی‌طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت‌ها از یک‌سو و پای‌فشاریِ افراطی بر فردگرایی و حقوق و خواسته‌های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق جمعی از سوی دیگر، از گروه‌ که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در پیشگیری از تنش‌های میان اکثریت و اقلیت و یا بین گروه‌های مختلف اقلیت ناکام مانده است. نگارندگانِ این نوشتار، با بکارگیری شیوه‌ توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای، در صدد تبیین چالش‌های فراروی حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Elegy for Peace: Challenges Meeting Liberal International Law in Preventing Ethnic Conflicts

نویسنده [English]

  • Mousa Karami 2
2 Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, IRI
چکیده [English]

Ethnic conflicts (ECs) are considered to be one of the current serious dangers for internal stability and safety and regional and international peace and security. Minority is a collective construction and the group plays a pivotal role in formation of minority groups' collective identity and the possibility of outbreak of ECs. It appears that the liberal international law, due to proceeding neutrality policy and, as a consequence, paving the way for indirect discrimination against minorities from one side and radical insistence on individualism and individual demands and neglecting collective and group identity and rights on the other side, has disregarded the group that plays a substantial role in outbreak and intensification of ECs and this has led to its failure in preventing the tensions between the majority and minority or between different minority groups. Employing a descriptive-analytic method and using library data and information the authors of this article aim at exploring the challenges meeting liberal international law in preventing ethnic conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liber International Law
  • Ethnic Conflicts
  • Neutrality
  • Individualism
  • Collective Rights
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 اردیبهشت 1401