معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه ازاد- علوم و تحقیقات-دانشکده حقوق

چکیده

این مقاله در صدد یافتن ضابطه جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذار خارجی ناشی از نقض معاهده بین‌المللی دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری در مواردی غیر از سلب مالکیت است. مطالعه رویه داوری به عنوان منبع مهم حقوق سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که به طور کلی میزان غرامت در این موارد با توجه به ضابطه جبران خسارت مندرج در رأی پرونده کارخانه کورزو و نیز موازین مربوطه در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تعیین می‌شود. در مورد نحوه اعمال این ضابطه، اگر نقض شروط معاهده منجر به سلب مالکیت شده باشد، غرامت قابل پرداخت همانند یک سلب مالکیت غیرمشروع محاسبه می‌شود. در غیر اینصورت، میزان غرامت با توجه به رابطه سببیّت میان رفتار متخلفانه دولت میزبان و خسارات وارده به سرمایه‌گذار تعیین می‌گردد. علیرغم انسجام نسبی آرای محاکم در مورد ضابطه تعیین میزان غرامت در این موارد، نحوه احراز رابطه سببیّت در رویه داوری سرمایه‌گذاری به شدت متشتّت بوده به پیش‌بینی پذیری نظام داوری سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causation and Compensation in Non-Expropriatory Violations of International Investment Agreements in the Light of the Investment Arbitration Practice

نویسندگان [English]

 • Hassan FARAJ MEHRABI 1
 • Mohsen Mohebi 2
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Law,, Tehran
چکیده [English]

This article aims to discover the standard of compensation for the damages suffered by foreign investors as a result of non-expropriatory violations of international investment agreement (IIA). A review of the investment arbitration practice, which is a key source of Foreign Investment Law, reveals that in such cases, the amount of compensation is determined based on the standard put forward by the PCIJ in Chorzów Factory case as well as the relevant provisions of the ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. In cases where the violation of the IIA has amounted to expropriation, the compensation to be paid to the aggrieved investor would be determined in the same manner as an unlawful expropriation. In other cases, however, the assessment of compensation lies in the existence of a causal link between the wrongful act of the host State and the damages incurred by the investor. Although the application of the compensation standard by arbitral tribunals in non-expropriatory violations appears to be rather consistent in similar cases, this article concludes that the method by which the causal link is examined by arbitral tribunals remains utterly inconsistent, which can undermine the coherence and predictability of the international investment arbitration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Investment Law
 • Compensation
 • Non-Expropriatory Violations
 • Chorzów Factory
 • Causal Link
 • Investment Arbitration Practice

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 29 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 16 خرداد 1401