بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی ۲۰۲۱ شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22066/cilamag.2022.254158

چکیده

در خصوص غیر الزام‌آور بودن نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، هم در رویۀ قضایی دیوان و نظرات قضات آن و هم در دکترین تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. با وجود این، در خصوص آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری تعدد آراء وجود دارد. رأی اخیر شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو در مرحلۀ رسیدگی به اعتراض مقدماتی، که با استناد به نظر مشورتی 2019 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ مجمع‌الجزایر چاگوس، منجر به رد یکی از اعتراض‌های مقدماتی دولت مالدیو گردید، این پرسش را مطرح می‌نماید که از منظر حقوق بین‌الملل چه وزن و اعتباری را می‌توان برای آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری قائل شد؟ اگرچه اکثر صاحب‌نظران بر این باورند که آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان را نمی‌توان نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد در خصوص وزن آثار حقوقی تمام نظرات مشورتی نمی‌توان یک حکم واحد صادر کرد، بلکه باید معیارها و ضوابطی را تعیین نمود که با کمک آنها وزن آثار حقوقی هر نظر مشورتی به صورت جداگانه مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking the Legal Effects of the ICJ Advisory Opinions in the Light of 2021 ITLOS Judgment in the Mauritius/Maldives Case

نویسندگان [English]

 • Alireza Ranjbar 1
 • Hamid Alhooii Nazari 2
1 Ph.D. Student of Public International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

There is almost a consensus, in the case-law of the International Court of Justice and the opinions of its Judges, as well as in the doctrine, regarding the non-binding nature of the Advisory Opinions of the Court. However, for a variety of reasons, including the position of the Court as the principal judicial organ of the United Nations, similar process for Judgments and Advisory Opinions to be taken into account by the Judges, the weight and credibility of the Judges of the Court, and putting the status of Advisory Opinions to no avail providing they are invalid, there is a disagreement about the legal effects of the Advisory Opinions of the International Court of Justice. The very recent ruling by the Special Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea in the Mauritius/ Maldives case in the preliminary objections, which relied on the International Court of Justice's 2019 Advisory Opinion’s findings in the “Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965”, led to the rejection of one of the Maldivian government's preliminary objections which bring about the effect of Advisory Opinion’s topic to the center of international law once again. [...]

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Court of Justice
 • Advisory Opinion
 • International Dispute Settlement
 • International Tribunals
 • Discretion
 • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 مرداد 1401