قراردادهای دولت با بیگانگان مسئلة تغییر یکجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر


عنوان مقاله [English]

State Contracts in Contemporary International Law: Monist versus Dualist controversies

نویسندگان [English]

  • A F M Maniruzzaman
  • M. J. Mirfakhrae