ابراهیم و آنتیگون و تعارض میان ضرورتها


عنوان مقاله [English]

Abraham and Antigone: Two Conflicting Imperatives

نویسندگان [English]

  • ANTONIO CASSESE
  • Morteza Kalantarian