دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین الملل/ دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22066/cilamag.2019.64233.1279

چکیده

بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی و همچنین حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساسا بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور مسائل دیگر به ویژه محیط زیست جای خود را در اهداف این سازمان باز نمود، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان اروپایی دادگستری نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه می باشد. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد دیوان اروپایی، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت نیل به یک راه حل برای این تعارض می باشد. دیوان برای حل این چالش از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده نموده است. اگرچه دیوان اروپایی همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تاکید می نماید، اما از آرای آن چنین بر می آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The European Court of Justice and the Problem of Conflict between Economic Goals and Environmental Considerations

نویسندگان [English]

 • Rahmat Farrokhi 1
 • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi 2
1 Ph.D in International Law, Payame Noor University of Tehran
2 Associate Professor of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

There has ever been a conflict between economic interests and environmental considerations. This conflict is more eminent in the legal system of the European Union (EU). EU was founded mainly for economic integration and the elimination of trade barriers, but other issues especially the environment were gradually placed in the organization's objectives. The European Court of Justice (ECJ) is the EU judicial body that guarantees the interpretation and implementation of EU treaties. This paper, with qualitative study and outcom analysis of several environmental cases in the European Court of Justice, following the analysis of the Court's work on the issue of conflict and the creation of a balance between these two areas and ultimately achieving a solution to this conflict.The ECJ uses tools such as the preliminary reference procedure, the infringement procedure, discriminatory test and the proportionality principle to address these challenges. Although the ECJ still urges on the economic principles of the EU, but it can be concluded from its case law that the proportion of environmental measures may alter these principles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Union
 • European Court of Justice
 • Economic Goals and Environmental considerations
 • Environmental Cases
 • Discriminatory Test
 • Proportionality Principle

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)
پاییز و زمستان 1398
صفحه 75-108
 • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1396