تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه GAP، نسبت به آثار سوء زیست محیطی در ایران (ریزگردها)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22066/cilamag.2019.79111.1434

چکیده

هدف اصلی GAP این است که با افزایش میزان درآمد و استانداردهای زندگی تفاوت‌های توسعه منطقه‌ای را از بین ببرد. با کمک افزایش ظرفیت تولید و اشتغال بخش روستایی، به اهداف توسعة ملی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی کمک کند. فعالیت‌های فعلی GAP شامل بخش‌هایی نظیر کشاورزی و آبیاری، تولید برق آبی، زیرساخت‌های شهری و روستایی، جنگلداری، آموزش و پرورش و بهداشت است. با این حال، پیامدهای زیست محیطی GAP در سطح داخلی و بین المللی بحث‌انگیز است.
هدف از تدوین این مقاله بررسی تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژة GAP می‌باشد. مقالة حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی مفاد کنوانسیون‌ها و اسناد بین المللی در این رابطه پرداخته است. در نهایت نتیجه-گیری شده است که طیف گسترده‌ای از تعهدات زیست محیطی که در اسناد بین‌المللی متفاوت لحاظ شده است در حوزة سدسازی نیز حاکم است که ترکیه بایستی این تعهدات را اعمال کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Threats and Obligations of the Government of Turkey in Implementing the GAP Project in Relation to Environmental Impacts in Iran (Dust Storms)

نویسندگان [English]

  • Narges Akbari 1
  • Ali Mashhadi 2
1 1- PHD of International Law, Department of International Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Law, qom University
چکیده [English]

GAP’s basic aim is to eliminate regional development disparities by raising incomes and living standards and to contribute to the national development targets of social stability and economic growth by enhancing the productive and employment generating capacity of the rural sector. Current activities under GAP include sectors like agriculture and irrigation, hydroelectric power production, urban and rural infrastructure, forestry, education and health. However, environmental implications of the GAP are rather controversial both domestically and internationally.
The purpose of this article is to examine the threats and commitments of the Government of Turkey in implementing the GAP project. The present paper, through descriptive and analytical method, examines the provisions of international conventions and documents in this regard. Finally, it has been concluded that a wide range of environmental obligations that are included in various international instruments also prevail in the area of damming, whichobligations Turkey should discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • commitments
  • environment
  • damming
  • Gap