صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌و‌تحقیقات، تهران

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می‌شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا‌جایی‌که به صلاحیت قضایی مربوط می‌شود، دادگاه‌های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای سنتیِ صلاحیت کمک می‌گیرند مانند صلاحیت مبتنی بر محل وقوع شیء، صلاحیت مبتنی بر محل تجارت و صلاحیت مبتنی بر محل حضور خوانده و مانند آن‌ها. اما حضور وسیع شرکت‌های فراملی یا چندملیتی در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه پیچیدگی ساختار این شرکت‌ها و گستره فعالیت آن‌ها مسائل تازه‌ای را، از حیث صلاحیتی در دعاوی که فراملی‌ها در آنها درگیر هستند، نزد محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی پیش آورده است که حل آنها اقتضا می‌کند معیارهای جدیدی برای صلاحیت قضایی‌ دولت در نظر گرفته شود. سازو‌کار خرق حجاب در همین راستا ایجاد شده و توسعه یافته که هدف آن جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام‌داران است. بر این اساس، مرجع رسیدگی می‌تواند پوسته شخصیت حقوقی شرکت را کنار زند و صلاحیت قضایی خود را از شرکت فرعی به شرکت اصلی یا به سهام‌داران آن تعمیم دهد و بدین‌سان صلاحیت فراسرزمینی خود را توجیه نماید. این قاعده ابتدا در دعاوی تجاری و اقتصادی مطرح شد اما در مراجع قضایی بین‌المللی نیز برای توجیه حمایت دیپلماتیک دولت از سهام‌داران و حتی در پاره‌ای دعاوی حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده، هم در دکترین و هم در رویه‌قضایی مورد قبول و استقبال واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraterritorial Jurisdiction in International Law In Light of Piercing the Corporate Veil

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohebi 1
  • Seyed Yaser Ziaee 2
چکیده [English]

The concept of jurisdiction refers to the state power and authority over its nationals and residents within its territory exercised through legal official bodies and agencies such as legislative, judicial and executive organizations. The exercise of this power beyond the territory of a country is called extraterritorial jurisdiction. As far as judicial jurisdiction is concerned, national courts apply traditional criteria and rules such as lex loci rei, lex loci solutionis, lex loci domicilii and the like in order to exercise their jurisdiction over transnational cases. However, the vast presence of transnational or multinational companies in international arena and in particular, their complex organizational structure along with the broad scope of their activities at international level caused national and international courts to face with new jurisdictional questions in cases where transnational companies are involved. Resolution of these new questions requires new criteria in order to justify judicial jurisdiction of the relevant courts. The corporate veil-piercing theory is a mechanism developed to serve this requirement. The core of this theory is to prevent fraud in transnational activities of the companies and in particular, to prevent misuse of the principle of corporate independence from the shareholders. Based on this mechanism, the relevant court may lift the corporate veil and extend its jurisdiction over the mother company –foreign company- or foreign shareholders and thus justify the extraterritorial jurisdiction of itself. This rule was initially developed in commercial cases by domestic courts and was subsequently applied by international courts and tribunals to justify diplomatic protection by national state of the shareholders and also in certain human rights cases in support of the claims by victims of human rights abuses. The application of the rule is appreciated by jurisprudence of national and international courts as well as the doctrine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State Jurisdiction
  • Extraterritorial Jurisdiction
  • Piercing of Corporate Veil
  • Jurisdiction over Subsidiary
  • Principle of Corporate Independence from Shareholders
  • Principle of Limited Liability of Shareholders