داوران

اسامی داوران شماره 66 (بهار - تابستان 1401) مجله حقوقی بین المللی:

1. هادی آذری 2. بهشید ارفع‌نیا 3. علیرضا ابراهیم‌گل 4. باقر انصاری 5. جبار اصلانی 6. محمدعلی بهمئی 7. ابراهیم بیگ‌زاده 8. سید‌هادی پژومان 9. زینب پورخاقان شاهرخی 10. محمدجواد جاوید 11. منصور جباری 12. لعیا جنیدی 13. مریم حاجی عرب 14. همایون حبیبی 15. محمد حبیبی مجنده 16. به‌آذین حسیبی 17. سیدعلی حسینی آزاد 18. مهریار داشاب 19. هیلدا رضایی 20. اویس رضوانیان 21. بهزاد رضوی‌فرد 22. محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی 23. شهرام زرنشان 24. سید‌قاسم زمانی 25. سیدحسین سادات میدانی 26. صادق سلیمی 27. سیدجمال سیفی 28. میرشهبیز شافع 29. حسین شریفی طرازکوهی 30. ساسان صیرفی 31. محمدرضا ضیایی‌بیگدلی 32. سیدحسین طباطبایی 33. جواد طهماسبی 34. محسن عبدالهی 35. حمید عزیزی مراد پور 36. پوریا عسکری 37. حسن فرج مهرابی 38. آزاد فرخی 39. مهداد فلاح اسدی 40. غلام نبی فیضی چکاب 41. عباس کاظمی نجف آبادی 42. فاطمه کیهانلو 43. محسن محبی 44. سیدهادی محمودی 45. زهرا محمودی کردی 46. نسرین مصفا 47. رضا موسی زاده 48. هیبت‌الله نژندی‌منش 49. نیما نصرالهی شکری 50. علی نواری

 

اسامی داوران شماره 65 (پاییز- زمستان 1400) مجله حقوقی بین‌المللی:

1.هادی آذری 2. بهشید ارفع نیا 3.علیرضا ابراهیم گل 4. علیرضا ایرانشاهی 5. جبار اصلانی 6. وحید بذّار 7. ابراهیم بیگ­‌زاده 8. محمدعلی بهمئی 9. فرهاد پروین 10. حسین پیران 11. محمدجواد جاوید 12. احسان جاوید13. صفی‌ناز جدلی عراقی14. همایون حبیبی 15. توکل حبیب‌­زاده 16. محمد حبیبی مجنده 17. به‌آذین حسیبی 18. هاله حسینی اکبرنژاد  19. فرهاد دبیری 20. علیرضا دلخوش 21. مهریار داشاب 22. هیلدا رضایی 23. مهناز رشیدی 24. اویس رضوانیان 25. بهزاد رضوی­فرد 26. ستار زرکلام 27. شهرام زرنشان 28. محمدحسین رمضانی قوام­‌آبادی 29. سیدقاسم زمانی 30. سیدحسین سادات میدانی 31. صادق سلیمی 32. حجت سلیمی ترکمانی 33. سیدجمال سیفی 34. علی اکبر سیاپوش 35. میرشهبیز شافع 36. سوده شاملو 37. فریده شایگان 38. حسین شریفی طرازکوهی 39. مرتضی شهبازینیا 40. ابراهیم شعاریان ستاری 41. طیبه صاحب 42. ساسان صیرفی 43. محمدرضا ضیائی بیگدلی 44. سیدیاسر ضیایی 45. سیدحسین طباطبایی 46. علیرضا ظاهری 47. عبدالله عابدینی 48. محسن عبدالهی 49. ستار عزیزی 50. پوریا عسکری 51. حمیدرضا علومی یزدی 52. حمیدرضا علیخانی 53. عباس کاظمی نجف‌آبادی 54. فاطمه کیهانلو 55. حسن فرج مهرابی 56. مصطفی فضائلی 57. مهداد فلاح اسدی 58. محمدجعفر قنبری جهرمی 59. محسن محبی 60. زهرا محمودی کردی 61. امیر مقامی 62. علی مشهدی 63. هیبتالله نژندیمنش 64. الناز نساری 65. نیما نصراللهی شهری.

 

اسامی داوران شماره 64 (بهار - تابستان 1400) مجله حقوقی بین المللی:

1. هادی آذری2. ربیعا اسکینی3. مجتبی اصغریان4. پرویز انصاری معین5. ابراهیم بیگ­ زاده 6. محمدعلی بهمئی7.حسین پیران8.همایون حبیبی9.توکل حبیب ­زاده10.فرهاد دبیری11. اویس رضوانیان12.بهزاد رضوی­ فرد 13. محمدحسین رمضانی قوام­ آبادی 14. امیرحسین رنجبریان 15. سیدقاسم زمانی 16. سیدحسین سادات میدانی17.محمد سلطانی 18. سیدجمال سیفی 19. میرشهبیز شافع20. حسین شریفی طرازکوهی 21. مرتضی شهبازینیا 22. ابراهیم شعاریان ستاری 23. جواد صالحی24. علیاصغر صحرائیان 25. سیدحسین صفایی 26. ساسان صیرفی 27. محمدرضا ضیائی بیگدلی28. محسن عبدالهی 29. ستار عزیزی 30. پوریا عسکری 31. حمیدرضا علومی یزدی 32. مهداد فلاح اسدی 33. محمدجعفر قنبری جهرمی 34. محسن محبی 35. سیدهادی محمودی 36. مشکان مشکور 37. سیدفضل ­الله موسوی 38. امیرساعد وکیل 39. مهرداد ناظمی 40. هیبتالله نژندیمنش

 

 اسامی داوران  شماره 63 (پاییز - زمستان 1399) مجله حقوقی بین المللی:

1.هادی آذری2. ربیعا اسکینی 3. مجتبی اصغریان 4. نجادعلی الماسی 5. اعظم امینی 6.  پرویز انصاری معین 7. ماشاالله بناء نیاسری8.ابراهیم بیگ‌زاده 9.محمدعلی بهمئی10. منصور پورنوری11.حسین پیران 12.منصور جباری 13.همایون حبیبی14.توکل حبیب ­زاده 15. مهراب داراب­ پور16. فرهاد دبیری 17.اویس رضوانیان 18. بهزاد رضوی ­فرد 19. محمدحسین رمضانی قوام­ آبادی 20. سیدقاسم زمانی 21. سیدمصطفی زین­ الدین22. سیدحسین سادات میدانی  23. محمد سلطانی 24. سیدجمال سیفی 25. میرشهبیز شافع 26. حسین شریفی طرازکوهی27. ابراهیم شعاریان ستاری 28. نیلوفر صادقی  29. امیر صادقی نشاط 30ـ علیاصغر صحرائیان 31ـ سیدحسین صفایی 32ـ ساسان صیرفی 33ـ محمدرضا ضیائی بیگدلی 34ـ فرهاد طلایی 35ـ محسن عبداللهی 36ـ ستار عزیزی 37ـ پوریا عسکری 38ـ مهداد فلاح اسدی 39ـ غلام نبی فیضی چکاب 40ـ محسن محبی 41ـ سیدهادی محمودی 42ـ مشکان مشکور 43ـ سیدفضل ­الله موسوی 44ـ امیرساعد وکیل 45ـ هیبتالله نژندی منش

 

اسامی داوران  شماره 62 (بهار - تابستان 1399) مجله حقوقی بین المللی:

1.هادی آذری2. ربیعا اسکینی 3. مجتبی اصغریان 4. نجادعلی الماسی 5. اعظم امینی 6.  پرویز انصاری معین 7. ماشاالله بناء نیاسری8.ابراهیم بیگ‌زاده 9.محمدعلی بهمئی10. منصور پورنوری11.حسین پیران 12.منصور جباری 13.همایون حبیبی14.توکل حبیب ­زاده 15. مهراب داراب­ پور16. فرهاد دبیری 17.اویس رضوانیان 18. بهزاد رضوی­ فرد19. محمدحسین رمضانی قوام آبادی 20.سیدقاسم زمانی 21. سیدمصطفی زین­ الدین22. سیدحسین سادات میدانی 23. محمد سلطانی24.سیدجمال سیفی 25.میرشهبیز شافع26. حسین شریفی طرازکوهی27.ابراهیم شعاریان ستاری 28. نیلوفر صادقی 29.امیر صادقی نشاط 30.علی‌اصغر صحرائیان 31.سیدحسین صفایی 32.ساسان صیرفی 33. محمدرضا ضیایی بیگدلی 34.فرهاد طلایی35. میرحسین عابدیان 36.محسن عبداللهی 37.ستار عزیزی 38.پوریا عسکری39.مهداد فلاح اسدی40.غلام نبی فیضی چکاب 41.جواد کاشانی 42.محسن محبی 43.سیدهادی محمودی44.مشکان مشکور 45.سیدفضل ­الله موسوی46. مهرداد ناظمی 47. امیرساعد وکیل48.هیبت‌الله نژندی منش.

 

اسامی داوران شماره 61 (پاییز - زمستان 1398) مجله حقوقی بین المللی:

 1- ربیعا اسکینی 2- محمد علی بهمئی 3- ابراهیم بیگ زاده 4- حسین پیران 5- توکل حبیب زاده 6- همایون حبیبی 7- بهزاد رضوی فرد 8-محمد حسین رمضانی قوام آبادی 9-سید قاسم زمانی 10-سید حسین سادات میدانی 11- سید جمال سیفی 12- حسین شریفی طرازکوهی 13- ابراهیم شعاریان ستاری 14- سید حسین صفایی 15- ساسان صیرفی 16- محمدرضا ضیایی بیگدلی 17- پوریا عسگری 18- مهداد فلاح اسدی 19- محسن محبی 20-سید هادی محمودی 21- هیبت الله نژندی منش 22- امیر ساعد وکیل .

 

 

استاد گرامی

برای داوری مقالات لازم است در سامانه ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.

جهت ورود به سایت برای داوری مقالات به صورت الکترونیکی به طریق زیر عمل فرمائید.

در صفحه شخصی داور سه گزینه وجود دارد:

1- مقالات جدید نیازمند داوری

2- مقالات در حال داوری

3- مقالات داوری شده

چنانچه مقالات ارسالی از طرف سردبیر را برای داوری قبول کنبد، این مقالات در گزینه مقالات در حال داوری نمایش داده می‌شود.

مقالاتی که داوری آنها به اتمام رسیده است، در گزینه سوم نمایش داده می‌شود. در این صورت ضروری است فرم داوری به صورت آنلاین تکمیل کنید.

این امکان نیز وجود دارد که توضیحات به صورت فایل جداگانه ارسال شود.نمونه فرم داوری مقالات را در ذیل مشاهده میفرمایید:

 

دانلود کاربرگ ارزیابی مقاله