اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی تصویب شد.

به نام خدا

 
با توجه به آیین نامه مجلات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1398.02.02، اساسنامه مجله حقوقی بین المللی مورد بازنگری قرار گرفت و پس از دریافت و اعمال نظرات و پیشنهادهای سردبیر و اعضای محترم هیئت تحریریه در تاریخ 1400/12/25 به تصویب رئیس وقت مرکز امور حقوقی بین المللی(صاحب امتیاز) رسید.

متن اساسنامه جدید در 16 ماده و 12 تبصره تنظیم شده است.

 

 دانلود اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی