انتصاب سردبیر جدید مجله حقوقی بین المللی

انتصاب سردبیر جدید مجله حقوقی بین المللی

 

 دکتر محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین الملللی و مدیر مسئول مجله حقوقی بین المللی در حکمی به تاریخ 1397/08/23 دکتر سید قاسم زمانی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی را به سردبیری مجله حقوقی بین المللی منصوب نمود.

 

  در حکم مزبور آمده است:

  بسمه تعالی

       جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی

     در اجرای ماده 5 اساسنامه مصوب 1389/07/24 مجله حقوقی بین‌المللی و پیرو تاییدیه شماره 3/18/204983 مورخ 1397/08/22 وزارت علوم تحقیقات و فناوری به موجب این حکم به سردبیری نشریه علمی- پژوهشی مجله حقوقی بین‌المللی منصوب می‌شوید.

    امید است در اعتلای سطح علمی مجله موفق و موید باشید.