نقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

چکیده

قرارداد داوری مهم‌ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی‌گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم‌شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می‌توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم‌بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی‌که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف‌های حقیقی قرارداد داوری و قصد و اراده واقعی طرفین آن باشد، قابل پذیرش است. در غیر این صورت باید توسعه قرارداد داوری را برخلاف بدیهی‌ترین اصول اولیه حقوقی، و عملی نامشروع توسط مرجع داوری در تجاوز از قلمرو صلاحیت خویش تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infringement and Extension of the Scope of Arbitration Agreement

نویسنده [English]

  • Ali Reza Iranshahi
چکیده [English]

Arbitration agreement is the most important criteria in determining the competence of arbitration tribunal and it also reflects the basis of arbitration legitimacy that its breach can be led to nullification and refusal of recognition and enforcement of related arbitral award. Breach of arbitration agreement can be divided into two groups: subjective breach and objective breach. Extension of arbitration agreement (clause) will be acceptable only if not being led to breach of arbitration agreement and also be applicable in interpreting the arbitration agreement and distinguishing the real parties and their intentions. Otherwise, the extension of arbitration agreement should be considered against the most basic principals of law; meaning that the arbitration tribunal has acted in manifest breach of its competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration Agreement
  • Infringement of Scope of Arbitration Agreement
  • Extension of Arbitration Agreement (Clause)
  • Subjective Scope
  • Objective Scope
  • Challenge of Arbitral Awards
  • Recognition and Enforcement of Arbitral Awards