اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

سازمان جهانی تجارت، یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که پس از تأسیس سازمان ملل متحد تا کنون، پا به عرصۀ حقوق بین‌الملل گذارده است. یکی از مهم‌ترین مقررات مندرج در تفاهم‌نامۀ حل‌و‌فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، مادۀ 23 آن، تحت عنوان «تقویت سیستم چندجانبه» است که ایدۀ خودبسندگی سازمان جهانی تجارت از این ماده نشأت می‌گیرد. مادۀ 23 تفاهم‌نامۀ حل‌و‌فصل اختلافات اشعار می‌دارد: «هنگامی که اعضا در صدد جبران نقض تعهدات یا سایر مواردِ از میان‌رفتن منافع یا لطمه به منافع پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه‌های تحت پوشش یا رفع مانعی بر سر راه دستیابی به هر یک از هدف‌های موافقت‌نامه‌های تحت پوشش بر می‌آیند، باید به قواعد و رویه‌های این تفاهم‌نامه متوسل شوند و از آنها تبعیت نمایند». بنابراین، مطابق نص صریح تفاهم‌نامه، توسل به قواعد و رویه‌های خارج از سازمان، پذیرفتنی نیست و همان‌گونه که گفته شد، این موضوع، شائبۀ خودبسندگی رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت را به ذهن متبادر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Features of WTO Self-containedness in International Legal System

نویسندگان [English]

  • Abbas-Ali Kadkhodaie 1
  • Abdollah Abedini 2
1
2
چکیده [English]

 The World Trade Organization (WTO) is one of the most important international organizations came into being after the establishment of the United Nations. It seems that one of the main articles in Dispute Settlement Understanding (DSU) of WTO is article 23, titled “Strengthening of Multilateral System”, under which the idea of self-containedness of WTO has originated. Article 23 of DSU states that when Members seek the redress of a violation of obligations or other nullification or impairment of benefits under the covered agreements or an impediment to the attainment of any objective of the covered agreements, they shall has recourse to, and abide by, the rules and procedures of this Understanding. Hence, according to the explicit text of DSU, recourse to outside rules and procedures of WTO have not been permitted and as mentioned above, one may become uncertain of self-containedness of WTO legal regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-contained regime
  • general International law
  • primary and secondary rules
  • World Trade Organization
  • Dispute Settlement Understanding