عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها:تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

جامعۀ بین‌المللی در دهه‌های اخیر با وضعیت‌هایی روبه‌رو شده است که به‌موجب آن، دولت‌ها دست به اقدامات نظامی مستقیم علیه بازیگران غیردولتی مستقر در سرزمین کشور ثالث می‌زنند و این مسئله اغلب بر حاکمیت کشورهای مستقل تأثیر می‌گذارد و باعث طرح سؤالات حقوقی در مورد مشروعیت این اقدامات می‌شود. منشأ تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی در گذشته، محدود به اختلافات و منازعات بین کشورها بود اما امروزه گسترۀ این تهدیدات به درون مرزهای ملی منتقل شده است به‌طوری‌که بازیگران غیردولتی، طرح‌ریزی چنین اقداماتی را بر عهده دارند. در پاسخ به این تهدیدات، دول قربانی، به حق دفاع مشروع در برابر عملیات‌های مسلحانۀ گروه‌های مخالف (بازیگران غیردولتی) استناد می‌کنند. رویۀ دولت‌ها نوعاً مخالف برداشت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری است. در میان دکترین نیز اتفاقِ‌نظر مشاهده نمی‌گردد. در این نوشتار از یک طرف به واکاوی مشروعیت این حق و از طرفی دیگر، حقوق و تکالیف دولت‌های میزبان این بازیگران پرداخته می‌شود تا تحولات اخیر در پرتو قواعد استقرار‌یافته به‌نحو روشنی تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Armed Activities of Non-State Actors against States:Questioning the Rules of Use of Force

نویسندگان [English]

  • Hassan Savari 1
  • Khebat Aslani 2
1
2
چکیده [English]

Since 1990 the international security law has undergone deep changes. As an example, the use of force by states against non-state actors have most frequently involved the neighboring or third states. These situations pose several questions about the legitimacy of such reactions endangering the sovereignty of other states. Victim states using force justify their actions in the name of self-defense. In practice, we consider less opposition by the international community as well as the ICJ in order to treat these measures illegal. Considering the doctrine, we observe a real divergence among famous scholars. By noting several cases before the international tribunals, in particular in ICJ we try to analyze the legality and legitimacy of the use of force by aggressor states against the territorial integrity of others under the existing rules of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-defense
  • Use of Force
  • Non-state Actors
  • victim states
  • ICJ
  • UN Charter