تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج‌فارس در مقابله با کشند سرخ

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

3 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در سالیان اخیر، محیط‌زیست آبی حوزۀ خلیج فارس در کنار انواع مشکلات زیست‌محیطی، شاهد شیوع تأمل‌برانگیز پدیده‌ای به نام کشند سرخ بوده است. این پدیده به زعم کارشناسان، منجر به ورود خسارات عمده‌ای به زیست بوم دریایی و آبزیان این منطقه شده است. با‌این‌حال، ابعاد حقوقی و دیپلماتیک آن، چندان مورد توجه کارشناسان امر قرار نگرفته است. این مقاله به دنبال تحلیل مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج فارس در پرتو آموزه‌های حقوق بین‌الملل در زمینۀ پیشگیری، کنترل و جبران خسارات زیست‌محیطی وارده بر محیط‌زیست دریایی خلیج فارس ناشی از کشند سرخ است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نظام حقوق بین‌المللی عرفی و قراردادی حاکم بر محیط‌زیست دریایی خلیج فارس، دولت‌های ساحلی را متعهد به انجام اقداماتی جهت پیشگیری، کنترل و جبران خساراتی از این دست نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Obligations of the Persian Gulf Coastal States against Red Tide

نویسندگان [English]

  • Mansoreh Seddiqian Kashani 1
  • Ali Mashhadi 2
  • Samira Naderi 3
1
2
3
چکیده [English]

In recent years the Persian Gulf water environment has been encountered with a remarkable phenomenon called “Red Tide”. This phenomenon, in the view of experts, has resulted in great damages to marine ecosystem and aquatics of the region. Yet, the legal aspect of the phenomenon has not been considered by the given experts. In this article, we analyze the international responsibility of the Persian Gulf coastal states in the light of international law provisions on the prevention, control and the reparation of environmental damages derived from the Red Tide. The presumption of the article is based on the customary and conventional international law system which governs the Persian Gulf environment and requiring the coastal states of the Persian Gulf to take required measures for prevention, control and the reparation of damages of these kinds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • International Responsibility
  • marine ecosystem
  • environmental damages
  • Red Tide
  • Kuwait convention