قانون اساسی جامعۀ بین‌المللی در محاق(تأملی در نظریه و رویه)

نویسنده

دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه

چکیده

برقراری هرگونه سلسله‌مراتبی در میان هنجارهای نظام بین‌المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی‌رغم رویکردهای ضد‌ونقیض حقوق‌دانان بین‌المللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بین‌المللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااین‌حال، تحولات اخیر جامعۀ بین‌المللی از جمله روند انسانی‌تر‌شدن حقوق بین‌الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت‌ها، جنایی‌شدن نقض برخی هنجارهای بین‌المللی، تحول در مفاهیمی مانند صلح و امنیت بین‌المللی، چالشی میان حاکمیت دولت و گسترش قلمرو صلاحیت ملی، تردیدهایی مبنی بر وجود نوعی سلسله‌مراتب هنجاری در نظام حقوق بین‌الملل را به ذهن متبادر می‌سازد. در این مقاله در صددیم تا ضمن تأملی در ماهیت و ساختار جامعۀ بین‌المللی و با نگاهی گذرا به رویۀ بین‌المللی به امکان و امتناع قانون اساسیِ جامعۀ بین‌المللی بپردازیم.
روشن است تا زمانی که جامعۀ بین‌المللی در کل به درک همسازی از ارزش‌های مشترک نائل نگردد و تا آن هنگام که بسترهای شکلی و ماهوی لازم برای تحقق قانون اساسیِ جامعۀ بین‌المللی فراهم نگردد، تنها می‌توان به قانون اساسیِ جامعۀ بین‌المللی به مثابه رؤیایی نافرجام نگریست. به نظر می‌رسد رویۀ بین‌المللی دولت‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی (از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری) نیز در همین راستاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constitutionalism in International Community: Fact or Fiction?

نویسنده [English]

  • Aramesh Shahbazi
چکیده [English]

The international legal system is in a period of transition from the traditional paradigm to a modern one. This is while the process of transition is slow. However, the complexity of the realities in the context of international community is compounded by two conflicting phenomena. On one front is the process of fragmentation and on the other is the recent paradigm of the constitutionalism. Much has been told about fragmentation and the self-contained regimes, but “International Constitutionalism” is currently one of the leading approaches to international law that needs to be seriously scrutinized. The main question is, while the rapid development of international shared values such as culture, nationality and language is often taken to be central, exactly how or why this promotes constitutionalism at the international level; a point that still remains unclear. In this essay by focusing on the human rights revolution since 1945 and the rise of international criminal law that is administered by various international criminal tribunals, we will consider some ambiguities and challenges ahead of the realization of international constitutionalism and its related consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fragmentation
  • Constitutionalism
  • self–contained regimes
  • UN Charter
  • European Union