ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار «بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران»

نویسنده

استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدة اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.
یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین‌حال می‌خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.
بررسی تأثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش‌های عمده در این باره پاسخ داده شود.
نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت‌گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از ردّ کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این‌گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال‌های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می‌توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impossibility of the return of the object of sale and exercising the right of termination by buyer

نویسنده [English]

  • Akbar Mirzanejad Joibari
چکیده [English]

The stark evolution & development of trade in the recent century have marked up the necessity to regulate new rules & statute or at least to amend the existing rules and statute in order to meet the merchants’ new needs & demands.
One of these subjects and rules in the contracts of sale, wether national or international, is the buyer’s right to terminate the contract in the case of his inability to return the goods which have been received from the seller in the execution of the contract and at the same time wish to terminate that.
The survey of the effect of this inability to exercise the buyer's right to terminate according to the International Sale of Goods Convention (1980, Vienna) and the Iranian Laws has been the core of our study and I have tried to answer some of the significant questions relevant to this subject.
The outcomes of this article indicate that the general tendency of the Convention leads to avoid the buyer’s right to terminate when the buyer is inable to return the goods. Although the permission to terminate has a gravity in the Iranian Law, but one can defend the theory of avoidance from the right to terminate due to today’s new needs and demands.