حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52)24 کمیته حقوق بشر

نویسندگان

1 استاد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه حقوق آکسفورد

2 استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع).


عنوان مقاله [English]

Reservations to Treaties and Human Rights Committee General Comment No. 24 (52)

نویسندگان [English]

  • Catherine J. Redgwell 1
  • Translated by Tavakol Habibzadeh 2