مبارزه با پول‌شویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پول‌شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن‌آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول‌شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول‌شویی است.

عنوان مقاله [English]

The Process of Combating Money-Laundering in respect to Banks and other Financial Institutes with a Special Reference to US Anti-Terrorism Act

نویسنده [English]

  • Farhad Khomamizadeh
چکیده [English]

Money laundering is a silent crime which crosses international boundaries. Modern technology has led to new avenues to disguise the proceeds of crime. The advent of electronic money has meant that tracing the transfer of possibly illicit funds is an extremely difficult if not impossible task. Therefore there is a need to take consistent measures against money laundering throughout the world especially through control and monitoring banking systems. This need has been considered as an urgent by the event of 11th of September 2001 led to the enactment of U.S.A patriot Act designed to deter and punish terrorists. This Act includes inter alia, certain provisions in respect of combating money laundering.