جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن

نویسنده

عضو هیأت علمی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

جنایات سازمان‌یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می‌یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی به بار می‌آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می‌کنند. جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان‌یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می‌کنند، بررسی شوند.

عنوان مقاله [English]

Transnational Organized Crime, Palermo Convention’s Effects

نویسنده [English]

  • Sadegh Salimi
چکیده [English]

Transnational organized crime is one of the most problematic matters for international community in 21st century. These crimes are committed by organized criminal groups consisting of three or more persons, a unique leadership and strict discipline with cruel sanctions in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit. Commission of the crimes nationally and internationally has political, economic and social effects and threatens the existence of nations and states. The United Nations, acting on behalf of international community, elaborated an international document named “United Nations Convention against Transnational Organized Crime” with two protocols. The documents were opened for signature of states in Palermo (Italy) in 2000. 147 states including Iran has signed the convention. This article is aimed firstly to determine the meaning of the transnational organized crime, secondly to analyze its various effects justifying the necessity of combating it.